چگونه رسالت خود رابیابیم؟

  تومان

  بسیاری از ما به دنبال رسیدن به آرزوهای خود اهدافی را تعیین می کنیم و برای آن برنامه ریزی می کنیم ، اما بسیار پیش می آید که ما با وجود برنامه ریزی برای اهداف بعد از مدتی دلسرد می شویم .
  تاکنون فکر کرده اید چرا در مسیر هدف دلسرد میشویم وبعد از مدتی آن را رها می کنیم و یاهدفمان راتغییر میدهیم ؟
  قبل از یافتن هدف لازم است رسالت خود را بیابیم.رسالت شخصی هر فرد برمبنای ارزش های اساسی زندگی درزمینه های مختلف، استعدادها و توانمندی ها و چشم اندازهر فردنسبت به آینده خودش است.
  بنابراین اگر میخواهیدهدف های درست تعیین کنید قبل از هر چیز بایستی رسالت خود را در بخش های مختلف زندگی خود بیابید و سپس برمبنای رسالت خود اهداف تان را تعیین کنیدبنابراین پله اول هدف ، در حقیقت یافتن رسالت است و سپس براساس رسالت فردی خود اهدافتان را تعیین کنید .
  اگر به دنبال یافتن رسالت فردی خود هستید این محصول می تواند به شما کمک کند.